Privacy policy

Patiëntenregistratie.
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. Dat reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.

Toegang tot de gegevens
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzagerecht
In het privacyreglement is ook opgenomen dat u het recht heeft om de gegevens , die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. In het privacyreglement is vastgelegd hoe u kunt handelen als u van mening bent dat in de praktijk niet juist met uw gegevens wordt omgegaan.

Informatievoorziening
Om onze zorgverlening op peil te houden nemen wij bij onze klanten tevredenheidsenquêtes af. Dit wordt gedaan door een objectieve derde partij. Wij melden in ons systeem klanten daarvoor aan en dit bedrijf nodigt u per e-mail uit deze lijst in te vullen. Dit is geheel anoniem tenzij u uw toestemming geeft om gegevens te gebruiken.
Daarnaast houden wij onze klanten op de hoogte van wijzigingen in ons beleid, werkwijze en dienstenaanbod. Dit gebeurt middels een nieuwsbrief. Als u hier geen behoefte aan heeft dan kunt u dit aangeven bij uw therapeut of de balie

Onderzoek
Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor dit (anonieme) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Ook deze onderwerpen zijn in het reglement vastgelegd.